Image Alt

dr. sc. Tomislav Ivančević, v. pred.

dr. sc. Tomislav Ivančević, v. pred.

Dr. sc. Tomislav Ivančević, dipl. oec., viši predavač – diplomirao je, magistrirao i doktorirao na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, objavio je 18 znanstvenih i stručnih radova. Prvi je zaposlenik Poslovnog veleučilišta Zagreb, aktivno je sudjelovao u procesu osnivanja i inicijalne reakreditacije PVZG–a. Bio je voditelj Povjerenstva za reakreditaciju PVZG–a, član povjerenstva za procese reakreditacije Veleučilišta i Visokih škola u RH imenovan od strane AZVO–a, član radne skupine za izradu HKO–a (Hrvatskog klasifikacijskog okvira). Na PVZG–u je obnašao dužnosti člana Upravnog vijeća PVZG–a, prodekana za nastavu i studente te pročelnika katedre za marketing PVZG–a. Osim toga, obnašao je i niz rukovodećih dužnosti u gospodarstvu RH.