Image Alt

Erasmus+

Erasmus+ je najveći program Europske unije za obrazovanje, osposobljavanje, mlade i sport koji promiče mogućnosti učenja za pojedinice u Europskoj uniji i izvan nje, suradnju između obrazovnih ustanova, organizacija mladih, poduzeća, lokalnih i regionalnih vlasti kao i nevladinih udruga te podršku reformi politike u zemljama članicama i suradnja sa zemljama koje nisu dio EU.

Erasmus sveučilišna povelja je dokument u kojem su određena temeljna načela sudjelovanja u aktivnostima u okviru programa Erasmus. Sva visoka učilišta koja žele sudjelovati u aktivnostima programa Erasmus moraju biti nositelji važeće Erasmus sveučilišne povelje.

Europska komisija je dodijelila Erasmus+ povelju za visoko obrazovanje Poslovnom veleučilištu Zagreb 1. prosinca 2014., za razdoblje od 2014. godine do 2020. godine.

Program Erasmus+ obuhvaća sve europske i međunarodne programe i inicijative Europske unije u području obrazovanja, osposobljavanja, mladih i sporta. Program promovira prekograničnu mobilnost studenata, nastavnog i administrativnog osoblja u Europi.

erasmus+

 

Erasmus+ novi je program za obrazovanje, obuku, mlade i sport prije poznat pod nazivom Erasmus za sve. Cilj ovog programa doprinijeti je smanjenju ranog napuštanja škole kao i povećanju broja visokoobrazovanih. Program promiče mogućnosti učenja za pojedinice u Europskoj uniji i izvan nje, suradnju između obrazovnih ustanova, organizacija mladih, poduzeća, lokalnih i regionalnih vlasti kao i nevladinih udruga te podršku reformi politike u zemljama članicama i suradnja sa zemljama koje nisu dio EU. Europska komisija je odlučila dodijeliti Erasmus sveučilišnu povelju Poslovnom veleučilištu Zagreb 1. prosinca 2014. nakon što su uzeli u obzir: (a) odluku o podobnosti nacionalne agencije u RH, (b) formalnu verifikaciju podobnosti za sukladnost sa kriterijima natječaja te (c) evaluaciju i preporuke nezavisnih stručnjaka.

Erasmus sveučilišna povelja je dokument u kojem su određena temeljna načela sudjelovanja u aktivnostima u okviru programa Erasmus. Sva visoka učilišta koja žele sudjelovati u aktivnostima programa Erasmus moraju biti nositelji važeće Erasmus sveučilišne povelje. Poslovno veleučilište Zagreb nositelj je ERASMUS+ povelje za visoko obrazovanje za razdoblje od 2014. godine do 2020. godine. Program Erasmus+ obuhvaća sve europske i međunarodne programe i inicijative Europske unije u području obrazovanja, osposobljavanja, mladih i sporta. Program promovira prekograničnu mobilnost studenata, nastavnog i administrativnog osoblja u Europi. Dosada, otprilike 3 milijuna studenata i školskog osoblja je primilo potporu za studiranje i rad u inozemstvu.

Participirajuće države

28 država Europske unije, Island, Linhenštajn, Norveška i Turska.

Tipovi mobilnosti

Erasmus+ (2014-2020) promovira nekoliko tipova mobilnosti:

  1. Studentska mobilnost za studije (SMS)
  2. Studentska mobilnost u svrhu stručne prakse (SMP)
  3. Mobilnost nastavnog osoblja (STA)
  4. Mobilnost nenastavnog osoblja (STT)

Uvjeti potpore
Studenti moraju biti upisani u Poslovno veleučilište Zagreb (ovo ne vrijedi u slučaju prakse nakon diplome). Nastavnici i nenastavno osoblje trebaju biti zaposleni na Poslovnom veleučilištu Zagreb da bi sudjelovali u programu.

Osiguranje
Erasmus+ potpora za mobilnost ne pokriva troškove osiguranja. Ni Poslovno veleučilište Zagreb, ni Europska komisija, ni Agencija za mobilnosti i programe EU nisu odgovorni za štetu nastalu u slučaju bolesti, smrti, nesreće ili ozljede osobe i gubitak ili štetu nad imovinom za vrijeme Erasmus+ mobilnosti (SMS; SMP, STA, STT). Svaki dobitnik potpore za mobilnost je odgovoran za njegovu ili njenu pokrivenost osiguranjem.

Dodatna sredstva za studente sa djecom ili studente sa invaliditetom
Studenti mogu primiti posebna novčana sredstva za dodatne troškove tokom trajanja mobilnosti. Molimo da se unaprijed obratite Erasmus koordinatoru, jer se PVZG treba prijaviti za dodatna sredstva barem dva mjeseca prije početka mobilnosti.

Erasmus povelju pogledajte OVDJE

Erasmus policy statement pogledajte OVDJE

Preporuke za uključivanje studenata i osoblja s posebnim potrebama u Erasmus+ program u visokom obrazovanju pogledajte OVDJE

OBVEZE STUDENATA PRIJE ODLASKA U INOZEMSTVO

1) Sklapanje Ugovora o studijskom boravku / Ugovora o stručnoj praksi

2) Prijava na inozemno Sveučilište (samo za studente koji idu na studijski boravak)
Nakon provedenog natječaja poslovno veleučilište Zagreb poslati će inozemnim institucijama pisma nominacije kojima će nominirati izabrane studente. Inozemna institucija donosi konačnu odluku o prihvaćanju ili odbijanju kandidata.

Student je dužan prijaviti se inozemnoj instituciji. Student treba proučiti internetske stranice inozemne institucije te prikupiti svu potrebnu dokumentaciju koja se od njega traži tj. ispuniti sve potrebne obrasce u dogovoru s inozemnom institucijom. Neka sveučilišta imaju i on-line prijavu. Po načelima Erasmus programa studenti trebaju tražiti informacije za Erasmus studente.

Studenti najčešće moraju ispuniti i dostaviti sljedeće dokumente: prijavni obrazac, obrazac za smještaj, prijepis ocjena (ponekad se mora prevesti na strani jezik kod sudskog tumača), Learning Agreement, potvrdu o znanju jezika.

Nakon što inozemno sveučilište primi pismo nominacije od Poslovnog veleučilišta Zagreb te svu potrebnu dokumentaciju od studenta, izdati će studentu pozivno/prihvatno pismo. Najčešće se na dobivanje prihvatnog pisma čeka oko mjesec i pol dana. Nakon što student dobije prihvatno pismo, može započeti s pripremom za razmjenu. Ako prihvatno pismo ne stigne u roku od mjesec i pol dana, student se mora obratiti kontakt osobi na inozemnom sveučilištu.

3) Sklapanje ugovora tzv. Learning Agreement (pri odlasku na studijski boravak) ili Training Agreement (pri odlasku na stručnu praksu)

LEARNING AGREEMENT (LA)
Student je dužan prije odlaska na inozemnu ustanovu sa svojim Erasmus koordintorom usporediti studijski program na matičnoj i inozemnoj instituciji te izabrati kompatibilne kolegije koje će pohađati/polagati. Izabrani kolegiji/naziv završnog rada upisuju se u LA uz pripadajući broj ECTS bodova.

LA, osim studenta, potpisuje Erasmus koordinator PVZGa. Matična ustanova svojim potpisom jamči priznavanje ECTS bodova / rezultata ostvarenih na mobilnosti.

Student i njegov/njezin koordinator također dogovaraju koje predmete/module student neće morati ponovno polagati na matičnoj ustanovi nakon uspješno završenog studija u inozemstvu. Obrazovno iskustvo u inozemstvu ne mora biti jednako onome kod kuće.

Student šalje potpisani i pečatirani prijedlog LA na potpisivanje inozemnoj ustanovi koja ga potom vraća studentu/koordinatoru. Potpis ovlaštene osobe iz ustanove koja namjerava primiti studente jamstvo je da student ima pravo pohađati nastavu planiranih predmetnih jedinica/modula.

Svaka izmjena/nadopuna LA moguća je ukoliko za to postoje objektivni razlozi i to mjesec dana od dolaska studenta na stranu visokoškolsku ustanovu. Sve izmjene se dogovaraju između sve tri strane, te se unose u LA.

TRAINING AGREEMENT
 (TA)
Svaki student prije odlaska na stručnu praksu treba sklopiti TA koji uključuje plan aktivnosti, ishode učenja s obzirom na znanja, vještine i kompetencije koje student treba steći, mentorstvo, vezu stručne prakse sa studijem i ostvarene rezultate koji će se priznati po završetku stručne prakse.

Sastavni dio TA jest tzv. Quality Commitment, dokument u kojem su opisane uloge i odgovornosti svih strana koje sudjeluju u organizaciji i izvedbi stručne prakse.

TA potpisuju student, inozemna tvrtka/ustanova/organizacija te Poslovno veleučilište. Svaka kasnija izmjena/nadopuna moguća je ukoliko za to postoje objektivni razlozi i to mjesec dana od dolaska studenta u stranu tvrtku/ustanovu/organizaciju u kojoj će obaviti stručnu praksu. Svaka izmjena/nadopuna treba se dogovoriti između sve tri strane, te unijeti u Training Agreement što prije.

Stručnu praksu moguće je obaviti u tvrtkama, ustanovama, organizacijama i ostalim subjektima koje imaju status pravne osobe. Stručnu praksu nije moguće obaviti u sljedećim ustanovama: europskim ustanovama (popis dostupan na http://europa.eu/agencies/ ), ustanovama koje upravljaju programima Europske unije i diplomatskim predstavništvima Republike Hrvatske u inozemstvu (ambasadama, konzulatima).

Student može instituciju za obavljanje stručne prakse pronaći sam ili uz pomoć mentora/Erasmus koordinatora na Poslovno veleučilištu Zagreb.
Agencija za mobilnost i programe EU također na svojim mrežnim stranicama objavljuje ponude za stručne prakse (http://www.mobilnost.hr/index.php?id=3066 )

4) Sklapanje police zdravstvenog osiguranja
Student je dužan sklopiti zdravstveno osiguranje koje vrijedi za vrijeme boravka u inozemstvu.

Republika Hrvatska ima potpisane bilateralne sporazume s određenim državama vezano uz prijenos zdravstvenog osiguranja za vrijeme boravka u dotičnoj državi. Takav oblik osiguranja smatra se odgovarajućim ukoliko ga prihvati inozemna ustanova na kojoj će se ostvariti mobilnost. Prije odlaska u inozemstvo student se treba javiti svom područnom uredu Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje kako bi provjerio postoji li bilateralni sporazum između Republike Hrvatske i države koja će biti odredište za mobilnost. Ukoliko postoji, studentu će se nakon što uplati traženi iznos osiguranja izdati potvrda na temelju koje može ostvariti pravo na zdravstvene usluge u dotičnoj državi.

Na mrežnim stranicama inozemnih sveučilišta i u uredima za međunarodnu suradnju inozemnih sveučilišta studenti se mogu informirati postoji li na dotičnom sveučilištu osiguranje za studente na razmjeni. U slučaju da takva mogućnost ne postoji ili da je nepovoljna, studenti mogu sklopiti osiguranje s osiguravajućim društvom prema vlastitom izboru.

Neke inozemne ustanove imaju pakete osiguranja koji su obvezni. U tom slučaju studenti ne trebaju sklapati dodatnu policu osiguranja u Republici Hrvatskoj.

5) Ishodovanje studentske vize
Student je odgovoran za ishodovanje vize u svrhu studiranja. Student zahtjev za vizu, uz svu ostalu potrebnu dokumentaciju koju konzularni ured zahtijeva, predaje nadležnom konzularnom uredu u Republici Hrvatskoj nakon primanja prihvatnoga pisma s inozemnog sveučilišta. Vizu nije moguće dobiti bez prihvatnog pisma inozemne institucije.

Erasmus+ u svakoj fazi vašeg studijskog programa

Erasmus+ omogućava studentima da provedu vrijeme u inozemstvu u jednoj od programskih zemalja u Europi. Period mobilnosti može trajati do 12 mjeseci za studente preddiplomskog i diplomskog programa. Potpora je dostupna za svrhu studijskog boravka i inozemne prakse.

Prednosti Erasmus+ mobilnosti

Studenti koji budu izabrani za mobilnost primaju potporu od Poslovnog veleučilišta Zagreb i lišeni su troškova školarine na gostujućoj instituciji, a položeni kolegiji se priznaju putem dokumenta „Learning Agreement“.

Erasmus+ stipendija

Nadalje, Erasmus+ nudi potporu za mobilnost za pomoć studentima u pokrivanju troškova boravka u inozemstvu. Iznosi potpore za Erasmus+ mobilnosti se temelje na različitim troškovima izdržavanja u gostujućim državama. Pogledati moguće iznose za pojedine države u natječajnoj dokumentaciji.

Online jezična podrška

Online jezična podrška (Online Linguistic Support – OLS) podupire učenje jezika za sudionike Erasmus+ mobilnosti. OLS procjena jezičnih sposobnosti je obveza svih sudionika Erasmus+ mobilnosti. Nadalje, izabrani sudionici mogu pratiti online jezični tečaj u svrhu unapređenja vlastitih jezičnih kompetencija.

Erasmus+ je djelomična stipendija

Erasmus+ stipendija ne pokriva sve troškove boravka u inozemstvu. Studenti se moraju pobrinuti da su im osnovi troškovi za vrijeme mobilnosti osigurani.

Nacionalnost

Svi stalno upisani studenti Poslovnog veleučilišta Zagreb mogu se prijaviti za mobilnosti unutar Erasmus+ programa nezavisno o nacionalnosti.

Partner institucije

Provjerite popis partner institucija kako bi vidjeli koje programe razmjene financira Erasmus+ program.

INFORMACIJE O NAČINU PRIJAVE

Erasmus program pruža financijsku podršku studentima te nastavnom i nenastavnom osoblju PVZGa, putem sljedećih aktivnosti:

MOBILNOST STUDENATA za studijski boravak u inozemstvu ili stručnu praksu u poduzećima, trening centrima, istraživačkim centrima ili drugim institucijama (2 do 12 mjeseci). Ovaj program može uključivati i intenzivne jezične tečajeve (jezična priprema za studijski boravak ili stručnu praksu u trajanju od 2 do 6 tjedana).

MOBILNOST NASTAVNOG OSOBLJA za održavanje nastave i stručno usavršavanje na partnerskim institucijama (1 dan do 6 tjedana).

MOBILNOST NENASTAVNOG OSOBLJA za stručna usavršavanja(1 do 6 tjedana).

PRIPREMNI POSJETI – posjeti partnerskim ustanovama i tvrtkama (1 do 7 dana).

INTENZIVNI PROGRAMI – kraći obrazovni programi poput ljetnih ili zimskih škola u okviru kojih se obrađuju teme koje nisu vezane za redovni nastavni plan i program (2 do 6 tjedana).

Mobilnost studenata (obrasci se nalaze u rubrici Natječajna dokumentacija)

  1. Pogledati uvjete natječaja!
  2. Prijavni obrazac za studentsku praksu ili studijski boravak
  3. CV (mora biti napisan u Europass formatu!)
  4. MOTIVACIJSKO PISMO mora biti napisano na engleskom jeziku!

Motivacijsko pismo opisni je dio Vaše prijave za natječaj u okviru programa Erasmus u kojem se trebate ukratko predstaviti, te opisati:

* Vaše akademske interese

* Razloge prijave na predmetni natječaj

* Vašu motiviranost za odlazak na inozemno učilište /ili inozemnu tvrtku

* Vaša očekivanja tijekom razdoblja Erasmus mobilnosti

* Potencijalnu vrijednost i rezultate koje ćete ostvariti nakon realizacije Erasmus mobilnosti

* Koristite zadani okvir do najviše 1 stranice, font Times New Roman, veličina 11.

  1. Kopija osobne iskaznice
  2. Prijepis ocjena (zatražiti u referadi!)

Mobilnost nastavnog i nenastavnog osoblja (obrasci se nalaze u rubrici Natječajna dokumentacija)

Pogledati uvjete natječaja!

Obrazac za prijavu

Plan rada (stručno usavršavanje) – za sve djelatnike

Nastavni plan (održavanje nastave) – za nastavne djelatnike

Pozivno pismo

Tablica iznosa za životne troškove i tablica iznosa za putne troškove

Pretraživač ISCED kodova

Kalkulator za izračun udaljenosti