Image Alt

Suradnici

Dr. sc. Željka Tonković docentica je na Odjelu za sociologiju Sveučilišta u Zadru. Diplomirala je na dvopredmetnom studiju sociologije i povijesti na Sveučilištu u Zadru, a doktorat iz sociologije stekla 2012. godine na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu s temom o društvenim mrežama aktera u kulturnom i kreativnom sektoru grada

Vladimir je izvršni direktor MPR+ Grupe i Millenium promocije, agencije za integrirano komuniciranje, a kao konzultant za komunikacijski menadžment upravljao je brojnim komunikacijskim projektima s područja gospodarstva, energetike, telekomunikacija, bankarstva, osiguranja, zdravstva, retaila, politike, putničkog prometa i turizma. Angažiran je u različitim područjima komunikacijskog menadžmenta, među kojima se ističu strateško

Doc. dr. sc. Nenad Vertovšek, znanstveni suradnik Diplomirao politologiju na Fakultetu političkih znanosti u Zagrebu, na Filozofskom fakultetu u Zagrebu doktorirao filozofiju. Naslovni docent na Odjelu za kroatistiku i slavistiku Sveučilišta u Zadru, predaje kolegije Teorija i praksa medija i Medijska pismenost. Na Diplomskom studiju Novinarstva i odnosa s javnošću Odjela

Dr. sc. Mirko Bilandžić, znanstveni savjetnik, izvanredni je profesor na Odsjeku za sociologiju, Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Na Odsjeku za sociologiju Filozofskog fakulteta uveo je tri kolegija kojima je i nositelj: „Sociologija nacionalne i međunarodne sigurnosti“, „Sociologija poslovnog odlučivanja“ te „Terorizam i društvo“ čime je na akademsku razinu u