POZIV STUDENTIMA ZA IZRADU LOGOTIPA SAVJETA MLADIH

(Zagreb, 16. veljače 2023.)

Središnji državni ured za demografiju i mlade poziva mlade kreativce da daju svoj prijedlog logotipa i slogana savjeta mladih.

Što su savjeti mladih?

Savjeti mladih osnivaju se kao savjetodavna tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave. Njihova zadaća je promicanje i zagovaranje prava, potreba i interesa mladih na njihovoj lokalnoj i područnoj (regionalnoj) razini.

Savjeti mladih omogućuju mladim osobama sudjelovanje u postupku i procesu službenog donošenja odluka od strane predstavnika vlasti. Njihov rad se temelji na interesima i potrebama mladih osoba da iz vlastite perspektive predlože promjene koje će zadovoljiti njih same i druge mlade osobe u zajednici u kojoj žive. Aktivnosti savjeta mladih uključuju svaki oblik političkog, ekonomskog ili društvenog sudjelovanja koje će naći plodno tlo u zajednici i odgovoriti na potrebe i težnje za afirmacijom mladih osoba.

Osnivanje savjeta mladih, djelokrug, postupak izbora te druga pitanja od značaja za rad savjeta mladih uređuje Zakon o savjetima mladih. Cilj Zakona je sudjelovanje mladih u odlučivanju o upravljanju javnim poslovima od interesa i značaja za mlade, aktivno uključivanje mladih u javni život te informiranje i savjetovanje u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Djelovanjem savjeta mladih želi se postići bolja komunikacija mladih i donositelja odluka te veći angažman mladih u lokalnoj sredini koji će povećati kvalitetu života mladih sukladno njihovim potrebama.

Tko se može prijaviti?

Na ovaj poziv mogu se prijaviti mlade osobe, u dobi od 15 – 30 godina. Jedan prijavitelj može prijaviti najviše 2 prijedloga logotipa, koji uključuju slogan i naziv „savjeti mladih“ (slogan također može biti u najviše 2 varijante ako se prijavljuju 2 logotipa).

Što trebam učiniti?

  • izraditi prijedlog logotipa, u pdf i vektorskom formatu,
  • logotip mora sadržavati slogan kojim se potiče mlade na aktivno sudjelovanje u lokalnoj i regionalnoj (područnoj) samoupravi i naziv „savjeti mladih“
  • dizajn logotipa treba biti vlastiti originalni rad
  • logotip ne smije sadržavati nepristojan, diskriminirajući, uznemirujući, nasilni,
    provokativni ili na bilo koji drugi način neprihvatljiv ili neprikladan sadržaj
  • radovi koje se prijavljuju ne smiju biti prethodno objavljivani ili korišteni u tiskanom ili elektroničkom obliku za druge namjene

Odabrani logotip će se koristiti za potrebe promoviranja savjeta mladih, na dokumentima, internetskim stranicama te ostalim tiskanim i/ili elektronskim materijalima.

Nakon završetka natječaja, odabrani logotip ostaje isključivo vlasništvo Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade.

Do kada se mogu prijaviti?
Krajnji rok za dostavu logotipa je 6. ožujka 2023. godine. Prijave pristigle nakon isteka ovog roka neće se razmatrati.

Kako i kome poslati?
Prijedlog logotipa je potrebno dostaviti u digitalnom obliku, zajedno s popunjenim obrascem za prijavu.
Prijava se dostavlja na adresu: savjeti.mladih@demografijaimladi.hr

Sve radove koji ispunjavaju uvjete iz ovog Poziva razmatrat će Povjerenstvo za odabir imenovano od strane državne tajnice Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade.

Najkvalitetniji rad nagradit će se novčanom nagradom u iznosu od 400,00 eura.

Detaljnije informacije možete zatražiti putem adrese: savjeti.mladih@demografijaimladi.hr

Svi detalji poziva kao i obrazac za prijavu logotipa nalaze se OVDJE.