Image Alt

Specijalistički diplomski stručni studij Marketinga i komunikacija

Poslovno veleučilište Zagreb od 2015. godine provodi i specijalistički diplomski stručni studij Marketinga i komunikacija. Specijalistički diplomski stručni studij Marketing i komunikacije traje dvije godine, a završetkom studija stječe se 120 ECTS bodova. Studij se izvodi kao redoviti i izvanredni.

Specijalistički diplomski stručni studij marketinga i komunikacija strukturiran je semestralno i ustrojava se u četiri semestra, odnosno dvije godine studija.

Studij je sadržajno strukturiran kroz obvezne i izborne sadržaje, odnosno obvezne i izborne predmete. Studijski program sastoji se od 14 obvezatnih i 6 izbornih kolegija, praktikuma i izrade diplomskog rada. Obvezni predmeti predstavljaju nužna znanja koja uvode studenta u znanstveno odnosno stručno područje marketinga i komunikacija, usmjeravaju ga k upravljanju i stvaraju osnovu za stvaranje globalne vizije marketinške i komunikacijske strategije. Obvezni kolegiji čine 52% opterećenja studenta mjereno kroz ECTS bodove.

UVJETI UPISA NA STUDIJ

Završen preddiplomski studij s ostvarenih najmanje 180 ECTS bodova ili viša stručna sprema izjednačena sa stručnim nazivom prvostupnik/ca.

TRAJANJE STUDIJA
Trajanje studija je 4 semestra (2 godine).

UKUPAN BROJ ECTS BODOVA
Ukupan broj ECTS bodova je 120.

AKADEMSKI/STRUČNI NAZIV
Završetkom studija stječe se akademski naziv stručni/a specijalist/ica marketinga i komunikacija (struč.spec.oec.).

STRUČNE KOMPETENCIJE

1.           ispitati različite inovativne načine komunikacije

2.           proračunati analizu troškova i koristi za marketinški i komunikacijski program

3.           provjeriti digitalne platforme za uspješni marketinški i komunikacijski program

4.           preispitati učinkovitost marketinškog i komunikacijskog programa

5.           usporediti marketinške i komunikacijske programe

6.           diferencirati organizacijske pristupe u internim i eksternim komunikacijama organizacija i tvrtki

7.           utvrditi značaj marketinškog programa na različite dionike društva

8.           argumentirati pristupe u različitim organizacijama i tvrtkama u funkciji marketinških i komunikacijskih programa

9.           vrednovati opće i specifične postignute i nepostignute ciljeve marketinškog i komunikacijskog programa

10.         prosuditi funkcionalnu implementaciju marketinškog i komunikacijskog programa

11.         rangirati različite digitalne pristupe u provedbi marketinškog i komunikacijskog programa

12.         predvidjeti potencijalne izazove u provedbi marketinškog i komunikacijskog programa

13.         uskladiti različite dionike sa ciljem provedbe marketinškog i komunikacijskog programa