LICE USPJEHA: Damjan Jozić

Već nekoliko godina obnašate odgovornu funkciju u Vašem poduzeću „Vodoopskrba i odvodnja“ d.o.o. Zagreb pri čemu ste zaduženi za brojna područja: od planiranja,nabave  do upravljanja odnosa s klijentima, ali i zaposlenicima. Koji dio smatrate najizazovnijim?

Svako područje rada ima svoje jedinstvene karakteristike i izazove, što znači da često zahtijeva prilagođen i individualan pristup kako bi se postigla uspješna i učinkovita provedba.

U kontekstu planiranja kao izazov kojem se posvećuje posebna pažnja je svakako upravljanje zalihama. Potrebno je osigurati dovoljne količine zaliha kako bi Društvo nesmetano provodilo sve poslovne procese, prije svega operativne kao što su sanacija vodoopskrbne mreže.

S druge strane potencijalno prevelike zalihe značile bi povećane ukupne troškove, a da bi se tu postigla ravnoteža potrebna je sveobuhvatna analiza koja se postiže kombinacijom modela planiranja i upotrebom analitičkih alata.

Kako usklađujete potrebe korisnika Vaših usluga sa stvarnim mogućnostima i resursima  „Vodoopskrba i odvodnja“ d.o.o. Zagreb?

S obzirom na to da je potreba za vodom jedna od osnovnih ljudskih potreba, ViO ulaže iznimne napore kako bi zadovoljila potrebe svih korisnika. U tom pogledu treba istaknuti da se ViO ističe kao predvodnik unutar vlastite djelatnosti u zaštiti, sigurnosti te kvaliteti a to potvrđuju i do sada implementirani ISO sustavi kvalitete. Naravno, s većim resursima bi se osigurala cjelovita obnova vodoopskrbne mreže, što bi umanjilo postojeće troškove i u konačnici osiguralo još kvalitetniju uslugu.

U središtu Vašeg završnog rada je optimizacija robno materijalnog poslovanja. Što Vas je privuklo navedenoj temi? Možete li izdvojiti jedan primjer optimizacije koji koristite u redovnom poslovanju Vašeg poduzeća?

U suvremenom poduzeću optimizacija poslovnih procesa predstavlja iznimno bitan i zahtjevan zadataka. U najvećoj mjeri je razlog tome što se tako smanjuju nepotrebni troškovi odnosno rashodi a to naravno znači da se povećavaju prihodi. Kada se radi o javnom poduzeću ti prihodi znače manji trošak za građane što je samo po sebi već dovoljno izazovna tema za pisanje završnog rada.

Postoji više primjera optimizacije u ViO, no s obzirom na to da sam spomenuo zalihe naveo bih metodu optimizacije istih upotrebom XYZ metode.

XYZ analiza se koristi za klasifikaciju proizvoda prema varijabilnosti potražnje. Ta se analiza temelji na ideji da neki proizvodi imaju predvidljivu potražnju, dok je potražnja za drugim proizvodima manje predvidljiva ili varijabilna.

Susrećete li se na poslu sa novim poslovnim izazovima i kako se nosite sa stresnim situacijama na poslu?

Općenito su se svi sudionici opskrbnog lanca posljednjih godina suočili s novim poslovnim izazovima. „Uska grla“ i promjene koje su se pojavile iz poznatih razloga, natjerale su sudionike da razviju nove strategije te da se prilagode i postanu više otporni.

Bez obzira na to koliko bili pripremljeni za posao koji radimo može se dogoditi situacija da budemo izloženi stresu koji se ne može izbjeći. U takvim situacijama nastojim ostati „hladne glave“ kako bih riješio problem, dok poslije dobro dođe i šalica toplog čaja.

Koja znanja i vještine stečene na studiju „Upravljanje opskrbnim lancima“ Poslovnog veleučilištZagreb primjenjujete u svakodnevnom poslovanju?

Stvarno ima mnogo toga što se može primijeniti u svakodnevnom radu. Ako bih nešto morao izdvojiti onda bi to bilo korištenje operativnih sustava i alata te vještine u planiranju i optimizaciji poslovnih procesa.