Image Alt

Studij marketinga i komunikacija

Poslovno veleučilište Zagreb provodi preddiplomski stručni studij marketinga i komunikacija u trajanju 6 semestara (tri godine). Njegovim se završetkom stječe 180 ECTS bodova i zvanje stručni prvostupnik/stručna prvostupnica odnosno baccalaureus/baccaluarea marketinga i komunikacija (bacc.oec.).

Uz preddiplomski studij, Veleučilište provodi i specijalistički diplomski stručni studij marketinga i komunikacija koji traje  4 semestra (dvije godine), a nakon završetka se stječe 120 ECTS bodova i naziv stručni specijalist/stručna specijalistica marketinga i komunikacija (struč. spec. oec.). Studij se izvodi kao redoviti i izvanredni.

Školovanje se provodi sukladno načelima Bolonjske deklaracije, što omogućava studentima prijelaz na druge komplementarne studije u Hrvatskoj i u inozemstvu. Poslovno veleučilište Zagreb sudjeluje u programu Erasmus+ od 2014. godine, čime su otvorene velike mogućnosti mobilnosti studenata i nastavnika – studentska razmjena s fakultetima na području Europe i obavljanje stručne prakse u inozemstvu.

Specifičnost ovog studija leži u interdisciplinarnom pristupu koji povezuje i integrira marketinšku disciplinu kao ekonomsku znanost te komunikološku kao komunikacijsku znanost vezujući pri tome profesije marketinga, odnosa s javnošću, medija i novinarstva. Uspjeh studijskog programa orijentiran je na viziju integrirane komunikacije u poduzećima i prema javnim institucijama, kao i u neprofitnom sektoru.

 

Studij završava nakon što su položeni svi ispiti iz trogodišnjeg programa i završni rad bude obranjen pred povjerenstvom. Tada student stječe naziv:

Stručni/a prvostupnik/ca ( baccalaureus/ baccalaurea) marketinga i komunikacija (bacc.oec.)

OPĆE KOMPETENCIJE

 1. poznavati načela i temeljna znanja iz znanstvenih područja marketinga i komunikacija
 2. primijeniti teorijska i praktička znanja iz područja marketinga i komunikacija
 3. analizirati poslovne probleme i identificirati moguća rješenja
 4. izlagati svoje zamisli i projektne prijedloge suradnicima
 5. demonstrirati ispravnu uporabu neke metode ili postupka
 6. planirati, izvoditi i/ili nadzirati razne vrste projekata
 7. prosuditi primjerenost primjene određenih metoda ili ideja

 

STRUČNE KOMPETENCIJE

 1. definirati i opisati osnovne pojmove marketinga i komunikacija
 2. analizirati i vrednovati marketinške i medijsko-komunikacijske fenomene
 3. izvršiti evaluaciju poslovnih ideja i slučajeva
 4. odabrati i primijeniti marketinške metode /ili komunikacijske alate
 5. riješiti manje složene marketinške i komunikacijske projekte
 6. argumentirati svoje stavove i aktivno pratiti trendove razvoja tehnologije
 7. kritički promišljati ulogu i etička načela u marketinškoj i komunikacijskoj industriji

Završetkom diplomske razine studija i obranom završnog diplomskog rada student stječe naziv:

Stručni specijalist/stručna specijalistica marketinga i komunikacija (struč. spec. oec.)

STRUČNE KOMPETENCIJE

 1.          ispitati različite inovativne načine komunikacije
 2.         proračunati analizu troškova i koristi za marketinški i komunikacijski program
 3.         provjeriti digitalne platforme za uspješni marketinški i komunikacijski program
 4.         preispitati učinkovitost marketinškog i komunikacijskog programa
 5.         usporediti marketinške i komunikacijske programe
 6.         diferencirati organizacijske pristupe u internim i eksternim komunikacijama organizacija i tvrtki
 7.         utvrditi značaj marketinškog programa na različite dionike društva
 8.         argumentirati pristupe u različitim organizacijama i tvrtkama u funkciji marketinških i komunikacijskih programa
 9.         vrednovati opće i specifične postignute i nepostignute ciljeve marketinškog i komunikacijskog programa
 10.        prosuditi funkcionalnu implementaciju marketinškog i komunikacijskog programa
 11.        rangirati različite digitalne pristupe u provedbi marketinškog i komunikacijskog programa
 12.        predvidjeti potencijalne izazove u provedbi marketinškog i komunikacijskog programa
 13.        uskladiti različite dionike sa ciljem provedbe marketinškog i komunikacijskog programa


Shodno načelima Bolonjske deklaracije ovaj studij koncipiran je tako da omogućava kretanje studenata na ovoj razini studija kao i nadogradnju na komplementarnim studijima u Hrvatskoj i drugim sveučilištima u svijetu.

Poslovno veleučilište Zagreb od 2015. godine provodi i specijalistički diplomski stručni studij Marketinga i komunikacija. Saznaj više!

ZAŠTO MARKETING I KOMUNIKACIJE?

(foto Tanja Grmuša)

Komunikacija je jedna od temeljnih ljudskih potreba te važan čimbenik u izgradnji odnosa, kako u privatnoj sredini, tako i u poslovnoj. Riječ je o dinamičnom procesu u čijem su središtu komunikacijske vještine sudionika neophodne u izgradnji vlastitog i organizacijskog imidža, ali i u osvajanju sve zahtjevnije publike neovisno o tome gdje se ona nalazila.

Novi mediji i nove tehnologije značajno su utjecali na kvalitetu komuniciranja, ali i promijenili postojeće komunikacijske uloge, jačajući pri tome dvosmjernu komunikaciju. Najviše se to osjeti u medijima u kontekstu stvaranja medijskog sadržaja, što dovodi do preispitivanja profesionalnih standarda profesije. Također, mogućnost samostalnog upravljanja komunikacijom i reputacijom na digitalnim platformama redefinira i postojeće modele odnosa s medijima i odnosa s javnostima.

Istodobno, s porastom raznih oblika manipulacije u medijima, raste i potreba za novim obrazovnim konceptima poput medijske i informacijske pismenosti kojima je cilj osnažiti sve (su)dionike komunikacijskog procesa i učiniti ih kompetentnijima. S druge strane, razvoj informacijskih i komunikacijskih tehnologija transformirao je i suvremeno poslovanje.

Upravljanje organizacijama traži multidisciplinarni pristup u čijem su središtu temeljna znanja iz ekonomije, menadžmenta, poduzetništva i marketinga koja pomažu u praćenju intenzivnih društvenih promjena te prilagodbi poslovanja novim tržišnim uvjetima. Važno je planirati i strateški promišljati put proizvoda i usluga do potrošača odnosno publike, a tomu prethode iscrpne analize upravljanja, zatim tržišta i konkurenata.

Nadalje, proučavanje promjena u ponašanju potrošača i publike predstavljaju ključan čimbenik razumijevanja njihovih potreba, a sve s ciljem optimizacije marketinških planova koji nastoje stvoriti dodanu vrijednost, ali i potrebu za proizvodima, uslugama ili vama jer marketing je široko primjenjivo područje.

U potrazi za novim idejama veliki se naglasak stavlja na poticanje kreativnosti kod zaposlenika i njihovim osnaživanjem unutar organizacija, a sve s ciljem kreiranja motivirajuće organizacijske kulture i boljih uvjeta poslovanja. Ljudi predstavljaju najveću snagu svake organizacije, a njihovo zajedništvo odražava se i na odnose s klijentima, stoga su učinkoviti ljudski potencijali pretpostavka za uspješno poslovanje, ali i jedan od najvećih izazova suvremenih menadžera.

Onaj koji radi na dobrobit organizacije, ali i zajednice u kojoj djeluje, onaj koji zna zatomiti vlastiti ego, onaj koji zna prihvatiti kritiku, onaj koji dobro poznaje svoj tim i onaj koji zna slušati druge oko sebe, ima sve karakteristike modernoga lidera.

Takve lidere pokušavamo obrazovati na preddiplomskom stručnom i specijalističkom diplomskom stručnom studiju Marketinga i komunikacija na Poslovnom veleučilištu Zagreb, prvom takvom integriranom stručnom studiju u Republici Hrvatskoj. Studij Vas priprema za rad u dinamičnom, izazovnom, heterogenom okruženju u nacionalnim i multinacionalnim organizacijama, marketinškim i komunikacijskim agencijama, medijima, državnim i privatnim institucijama, udrugama itd.

E-brošura studijskog programa

Donesite najbolju odluku za sebe, za Vaš osobni i profesionalni razvoj, te nam dopustite da Vas na tom putu pratimo i pokažemo Vam da se uspjeh može naučiti.

doc. dr. sc. Tanja Grmuša, Voditeljica Katedre Marketinga i komunikacija