Image Alt

Studij menadžmenta i produkcije u kulturi

Menadžment i produkcija u kulturi

ŠTO VAM NUDIMO?

Preddiplomski stručni studijski program Menadžment i produkcija u kulturi interdisciplinarni je studij koji povezuje područje društvenih te humanističkih znanosti i umjetničko područje.

Studij traje 3 godine odnosno 6 semestara, prilikom kojih se ostvaruje 180 ECTS bodova.

Završetkom studija stječe se stručni naziv: stručni prvostupnik/prvostupnica odnosno baccalaureus/baccalaurea menadžmenta i produkcije u kulturi. Kratica je: bacc. cult.

OPĆE KOMPETENCIJE

 1. raščlaniti teorijske i praktične pojmove menadžmenta i produkcije u kulturi
 2. usporediti organizacije i tvrtke u menadžmentu i produkciji u kulturi
 3. razlikovati vrste projekta u menadžmentu i produkciji u kulturi
 4. ispitati projektne prijedloge u menadžmentu i produkciji u kulturi
 5. proračunati troškove projekata u menadžmentu i produkciji u kulturi
 6. provjeriti specifičnosti okruženja rada u menadžmentu i produkciji u kulturi
 7. preispitati različite faze projekta u menadžmentu i produkciji u kulturi
 8. usporediti različite varijante projekta u menadžmentu i produkciji u kulturi
 9. raspravljati o učinkovitosti projekta u menadžmentu i produkciji u kulturi
 10. riješiti izazove u menadžmentu i produkciji u kulturi
 11. diferencirati različite pristupe u menadžmentu i produkciji u kulturi
 12. utvrditi funkcionalnost u menadžmentu i produkciji u kulturi
 13. poduprijeti različita događanja primjenom menadžmenta i produkcije u kulturi
 14. vrednovati ostvarene projekte u menadžmentu i produkciji u kulturi

Studij se izvodi kao redoviti i izvanredni.

Cilj je stručnog studija Menadžmenta i produkcije u kulturi profilirati kompetentne i profesionalne menadžere i producente za rad u području kulture i umjetnosti u Hrvatskoj. Referentnu osnovu za izradu ovog studijskog programa činili su programi renomiranih europskih visokoškolskih ustanova koje su akreditirale ugledne međunarodne kuće. U pripremi je i diplomska razina ovog studija.

O uvjetima i rokovima prijave i upisa na preddiplomski stručni studij Menadžmenta i produkcije u kulturi možete naći na ovoj POVEZNICI kao i na http://www.kulturameansbusiness.hr/

ZAŠTO MENADŽMENT I PRODUKCIJA U KULTURI?

Preddiplomski stručni studij Menadžmenta i produkcije u kulturi profiliran je s obzirom na rastuće potrebe suvremenoga tržišta rada u području kulture i umjetnosti, koje podrazumijeva obrazovane menadžere za profesionalno sudjelovanje u procesima upravljanja u institucijama kulture odnosno vođenja i produkcije različitih projekata u kulturi.

Stoga je osmišljen program koji studentu omogućava stjecanje temeljnih znanja i kompetencija za specifičnosti upravljanja u različitim područjima kulture (galerijska, muzejska, nakladnička, arhivska, knjižnična djelatnost) i umjetnosti (kazališne, glazbene, filmske produkcije) te različitim modelima kulturne i umjetničke djelatnosti. Koncepcija studija podrazumijeva pružanje temeljnih i općih znanja o područjima kulture i umjetnosti, kao i kompleksnoga svijeta suvremenoga poslovanja (ekonomija, menadžment, marketing, komunikacije, informatika), vodeći tako kroz tri godine studenta od teorije prema rješavanju problema u praksi.

Polazeći od definicije kulture kao prakse i djela intelektualne i umjetničke aktivnosti, što podrazumijeva mnoštvo intelektualnih i umjetničkih djelatnosti kojima se bave pojedinci i institucije/organizacije, u Hrvatskoj se u područje kulture prema različitim klasifikacijama, svrstavaju: arhivska, knjižnična, muzejska, galerijska, restauratorska, kazališna, glazbeno-scenska, potom zaštita i očuvanje kulturne baštine, rad samostalnih umjetnika i srodne djelatnosti, kao i kulturno-umjetničko stvaralaštvo pojedinaca i skupina, te djelatnost kreativnih industrija (nakladništvo, likovna umjetnost, glazba i diskografija, scenska umjetnost, kinematografija, mediji).

Djelatnost menadžera i producenata u kulturi obuhvaća stvaranje uvjeta za proizvodnju djela, za njihovo oblikovanje u djela dostupna javnosti i za recepciju, a u praksi su moguća i brojna uža menadžerska zanimanja: menadžer-poduzetnik, menadžer-producent, menadžer-prodaje, menadžer revitalizacije kulturnih dobara, menadžer projekata (socio-kulturnih programa, događanja i sl.), menadžer festivala itd. U prostoru kulture također postoje i brojne znanstvene, istraživačke, administrativne i animacijske (medijacijske) profesije: administratori u kulturi, istraživači kulturnog razvoja, animatori kulture – posrednici.

Školovanje se provodi sukladno načelima Bolonjske deklaracije, što studentima omogućava prijelaz na druge komplementarne studije u Hrvatskoj i inozemstvu. Poslovno veleučilište Zagreb u programu je Erasmus +, čime je otvorena mogućnost mobilnosti studenata i nastavnika, a ostvarena su i partnerstva s više visokih učilišta u inozemstvu.

OPIS STUDIJSKOG PROGRAMA

Studijski program Menadžmenta i produkcije u kulturi temelji se na stručnim, znanstvenim i iskustvenim postignućima hrvatske i europske tradicije visokog školstva što modelom studija promovira integraciju teorijskih i praktičnih znanja, odnosno promovira suvremene i inovativne načine učenja koji naposljetku kroz stručnu praksu i kolegije u formi radionica uvode studenta u stručno osposobljavanje.

Uz afirmirane profesore koji predaju teorijske predmete, predavat će i priznati stručnjaci iz prakse u određenim područjima kulture i umjetnosti kao naši vanjski suradnici.

ISHODI STUDIJSKOG PROGRAMA

 • poznavanje i razumijevanje specifičnosti konteksta kulture (politički, ekonomski, društveni i tehnološki)
 • poznavanje svih procesa produkcije i menadžmenta u umjetnosti i kreativnim industrijama, institucionalnim sustavima i izvaninstitucionalnim/projektnim modelima kulture
 • usvojena znanja i vještine potrebne za uspješan proces samostalnoga menadžerskog i produkcijskog realiziranja projekata u kulturi
 • poznavanje načina upravljanja ljudskim, materijalnim, i financijskim resursima za praktičnu upotrebu stručnih znanja, postupaka i poslovnih tehnika u području menadžmenta i produkcije u kulturi
 • usvojena osnovna znanja za razvitak menadžerskih vještina za specifično područje kulture i umjetnosti
 • intelektualne, profesionalne i praktične sposobnosti te razvijene vještine za suradnju i timski rad, komunikaciju i prezentaciju
 • osposobljenost za snalaženje u realnim profesionalnim situacijama u različitim područjima i djelatnostima kulturne i umjetničke produkcije
 • osposobljenost za rješavanje problema u svim oblicima i modelima organiziranja djelatnosti kulturne produkcije (institucionalnim i izvaninstitucionalnim)
 • razvijene sposobnosti analitičkog, kritičkog i kreativnog razmišljanja što proizlazi iz interdisciplinarnoga obrazovanja i utemeljenja struke.