Image Alt

PVZG

doc. dr. sc. Lukša Lulić, pred. – Dekan Poslovnog veleučilišta Zagreb

Doc. dr. sc. Lukša Lulić doktor je ekonomskih znanosti, a u svojem četverogodišnjem dekanskom mandatu koji je za njega velik izazov, želi primijeniti kompetencije stečene kroz bogata iskustva iz prakse. Smatra kako je dekanska pozicija danas sinteza menadžerske i znanstvene djelatnosti.

Obnašao je razne menadžerske dužnosti, kao direktor ekonomskih poslova, nabave i prodaje u HEP Opskrbi, član uprave i izvršni direktor za komercijalne poslove Tifona, te jedan od direktora u Ini, Energopetrolu i Tvornici električnih žarulja. Doktorsku disertaciju iz područja međunarodne ekonomije obranio je 2011.

Autor je i koautor više znanstvenih i stručnih radova, te je sudjelovao na brojnim konferencijama vezanim uz energetiku. Izabran je u nastavno zvanje predavača u području društvenih znanosti, polje ekonomije na Poslovnom veleučilištu Zagreb, gdje je i predavač te jedan od nositelja kolegija. Odlukom Fakultetskog vijeća Fakulteta ekonomije i turizma „Dr. Mijo Mirković“ Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli, 30. svibnja 2018. izabran je u naslovno znanstveno-nastavno zvanje docenta, za područje društvenih znanosti, znanstvenog polja ekonomije.