Studij marketinga i komunikacija

stručni prijediplomski studij

Studij marketinga i komunikacija

Prijediplomski stručni studij
bt_bb_section_bottom_section_coverage_image
https://pvzg.hr/wp-content/uploads/2022/07/float-indigo-35-w2w.png
https://pvzg.hr/wp-content/uploads/2022/07/float-yellow-wr.png

Studij marketinga i komunikacija

Stručni prijediplomski studij

Poslovno veleučilište Zagreb provodi stručni prijediplomski  studij marketinga i komunikacija u trajanju 6 semestara (tri godine). Njegovim se završetkom stječe 180 ECTS bodova i zvanje prvostupnik/prvostupnica odnosno baccalaureus/baccaluarea marketinga i komunikacija (bacc. oec.).

Uz stručni prijediplomski studij, Veleučilište provodi i stručni diplomski studij marketinga i komunikacija koji traje  4 semestra (dvije godine), a nakon završetka se stječe 120 ECTS bodova i naziv magistar/magistra marketinga i komunikacija (mag. oec.). Studij se izvodi kao redoviti i izvanredni.

Školovanje se provodi sukladno načelima Bolonjske deklaracije, što omogućava studentima prijelaz na druge komplementarne studije u Hrvatskoj i u inozemstvu. Poslovno veleučilište Zagreb sudjeluje u programu Erasmus+ od 2014. godine, čime su otvorene velike mogućnosti mobilnosti studenata i nastavnika – studentska razmjena s fakultetima na području Europe i obavljanje stručne prakse u inozemstvu.

Specifičnost ovog studija leži u interdisciplinarnom pristupu koji povezuje i integrira marketinšku disciplinu kao ekonomsku znanost te komunikološku kao komunikacijsku znanost vezujući pri tome profesije marketinga, odnosa s javnošću, medija i novinarstva. Uspjeh studijskog programa orijentiran je na viziju integrirane komunikacije u poduzećima i prema javnim institucijama, kao i u neprofitnom sektoru.

https://pvzg.hr/wp-content/uploads/2022/09/studij01-v2.jpg

Studij završava nakon što su položeni svi ispiti iz trogodišnjeg programa i završni rad bude obranjen pred povjerenstvom. Tada student stječe naziv:

Prvostupnik/ca ( baccalaureus/ baccalaurea) marketinga i komunikacija (bacc.oec.)

Opće kompetencije
 1. Poznavati načela i temeljna znanja iz znanstvenih područja marketinga i komunikacija
 2. Primijeniti teorijska i praktička znanja iz područja marketinga i komunikacija
 3. Analizirati poslovne probleme i identificirati moguća rješenja
 4. Izlagati svoje zamisli i projektne prijedloge suradnicima
 5. Demonstrirati ispravnu uporabu neke metode ili postupka
 6. Planirati, izvoditi i/ili nadzirati razne vrste projekata
 7. Prosuditi primjerenost primjene određenih metoda ili ideja
Stručne kompetencije
 1. Definirati i opisati osnovne pojmove marketinga i komunikacija
 2. Analizirati i vrednovati marketinške i medijsko-komunikacijske fenomene
 3. Izvršiti evaluaciju poslovnih ideja i slučajeva
 4. Odabrati i primijeniti marketinške metode /ili komunikacijske alate
 5. Riješiti manje složene marketinške i komunikacijske projekte
 6. Argumentirati svoje stavove i aktivno pratiti trendove razvoja tehnologije
 7. Kritički promišljati ulogu i etička načela u marketinškoj i komunikacijskoj industriji

Završetkom diplomske razine studija i obranom završnog diplomskog rada student stječe naziv:

Magistar marketinga i komunikacija (mag. oec.)

Stručne kompetencije
 1. Ispitati različite inovativne načine komunikacije
 2. Proračunati analizu troškova i koristi za marketinški i komunikacijski program
 3. Provjeriti digitalne platforme za uspješni marketinški i komunikacijski program
 4. Preispitati učinkovitost marketinškog i komunikacijskog programa
 5. Usporediti marketinške i komunikacijske programe
 6. Diferencirati organizacijske pristupe u internim i eksternim komunikacijama organizacija i tvrtki
 7. Utvrditi značaj marketinškog programa na različite dionike društva
 8. Argumentirati pristupe u različitim organizacijama i tvrtkama u funkciji marketinških i komunikacijskih programa
 9. Vrednovati opće i specifične postignute i nepostignute ciljeve marketinškog i komunikacijskog programa
 10. Prosuditi funkcionalnu implementaciju marketinškog i komunikacijskog programa
 11. Rangirati različite digitalne pristupe u provedbi marketinškog i komunikacijskog programa
 12. Predvidjeti potencijalne izazove u provedbi marketinškog i komunikacijskog programa
 13. Uskladiti različite dionike sa ciljem provedbe marketinškog i komunikacijskog programa

Zašto marketing
i komunikacije?

Donesite najbolju odluku za sebe, za Vaš osobni i profesionalni razvoj, te nam dopustite da Vas na tom putu pratimo i pokažemo Vam da se uspjeh može naučiti.
doc. dr. sc. Tanja GrmušaVoditeljica Katedre Marketinga i komunikacija
bt_bb_section_top_section_coverage_image
bt_bb_section_bottom_section_coverage_image

Komunikacija je jedna od temeljnih ljudskih potreba te važan čimbenik u izgradnji odnosa, kako u privatnoj sredini, tako i u poslovnoj. Riječ je o dinamičnom procesu u čijem su središtu komunikacijske vještine sudionika neophodne u izgradnji vlastitog i organizacijskog imidža, ali i u osvajanju sve zahtjevnije publike neovisno o tome gdje se ona nalazila.

Novi mediji i nove tehnologije značajno su utjecali na kvalitetu komuniciranja, ali i promijenili postojeće komunikacijske uloge, jačajući pri tome dvosmjernu komunikaciju. Najviše se to osjeti u medijima u kontekstu stvaranja medijskog sadržaja, što dovodi do preispitivanja profesionalnih standarda profesije. Također, mogućnost samostalnog upravljanja komunikacijom i reputacijom na digitalnim platformama redefinira i postojeće modele odnosa s medijima i odnosa s javnostima.

Istodobno, s porastom raznih oblika manipulacije u medijima, raste i potreba za novim obrazovnim konceptima poput medijske i informacijske pismenosti kojima je cilj osnažiti sve (su)dionike komunikacijskog procesa i učiniti ih kompetentnijima. S druge strane, razvoj informacijskih i komunikacijskih tehnologija transformirao je i suvremeno poslovanje.

Upravljanje organizacijama traži multidisciplinarni pristup u čijem su središtu temeljna znanja iz ekonomije, menadžmenta, poduzetništva i marketinga koja pomažu u praćenju intenzivnih društvenih promjena te prilagodbi poslovanja novim tržišnim uvjetima. Važno je planirati i strateški promišljati put proizvoda i usluga do potrošača odnosno publike, a tomu prethode iscrpne analize upravljanja, zatim tržišta i konkurenata.

Nadalje, proučavanje promjena u ponašanju potrošača i publike predstavljaju ključan čimbenik razumijevanja njihovih potreba, a sve s ciljem optimizacije marketinških planova koji nastoje stvoriti dodanu vrijednost, ali i potrebu za proizvodima, uslugama ili vama jer marketing je široko primjenjivo područje.

U potrazi za novim idejama veliki se naglasak stavlja na poticanje kreativnosti kod zaposlenika i njihovim osnaživanjem unutar organizacija, a sve s ciljem kreiranja motivirajuće organizacijske kulture i boljih uvjeta poslovanja. Ljudi predstavljaju najveću snagu svake organizacije, a njihovo zajedništvo odražava se i na odnose s klijentima, stoga su učinkoviti ljudski potencijali pretpostavka za uspješno poslovanje, ali i jedan od najvećih izazova suvremenih menadžera.

Onaj koji radi na dobrobit organizacije, ali i zajednice u kojoj djeluje, onaj koji zna zatomiti vlastiti ego, onaj koji zna prihvatiti kritiku, onaj koji dobro poznaje svoj tim i onaj koji zna slušati druge oko sebe, ima sve karakteristike modernoga lidera.

Takve lidere pokušavamo obrazovati na stručnom prijediplomskom studiju kao i na stručnom diplomskom studiju Marketinga i komunikacija na Poslovnom veleučilištu Zagreb, prvom takvom integriranom stručnom studiju u Republici Hrvatskoj. Studij Vas priprema za rad u dinamičnom, izazovnom, heterogenom okruženju u nacionalnim i multinacionalnim organizacijama, marketinškim i komunikacijskim agencijama, medijima, državnim i privatnim institucijama, udrugama itd.

bt_bb_section_bottom_section_coverage_image